Školní řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • Obyvatelé Bradavic jsou zavázáni k přesnému dodržování všech pravidel školního řádu, výjimky pro konkrétní případy je oprávněn udělit pouze ředitel školy.
 • Řediteli školy náleží nejvyšší čest mezi všemi ostatními funkcionáři, která mu nemůže být nikdy a nikým legitimně odňata. Jakožto určovateli veškerých pravidel mu přísluší absolutní a nikým nezpochybnitelné právo veta.
 • Nově přijatí studenti jsou v souladu s tradicí sahající téměř k počátkům existence školy roztříděni Moudrým kloboukem do jednotlivých kolejí: Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Výsledná kolej nemůže být nikdy změněna. V čele jednotlivých kolejí stojí ředitelem školy ustanovení kolejní ředitelé, kterým jsou nápomocni primusové a prefekti z řad studentstva.
 • Studium se realizuje v sedmi ročnících. 
 • Pátý ročník studia završují zkoušky Náležité kouzelnické úrovně (NKÚ). V sedmém ročníku je studium završeno skládáním zkoušek Ohavně vyčerpávajících celočarodějných examenů (OVCE). 
II. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ
 • Studenti jsou hodnoceni v souladu s klasifikační stupnicí níže:
  • Vyhovující (kladné) klasifikační stupně:
   • V - Vynikající [20 bodů]
   • N - Nad očekávání [15 bodů]
   • P - Přijatelný [10 bodů]
  • Nevyhovující (záporné) klasifikační stupně:
   • M - Mizerný [5 bodů]
   • H - Hrozný [0 bodů]
   • T - Troll (nesplněno) [-5 bodů]
 • Pokud student neodevzdá zadanou práci v určeném termínu, nebo se prokáže, že odevzdaná práce nebo její část je plagiátem, je hodnocena známkou Troll.
 • Nesplní-li student v požadovaném termínu práci, která je vyžadována od všech studentů, je hodnocen známkou Troll. Tentýž klasifikační stupeň se uděluje, pokud odevzdaná práce neodpovídá svému zadání.
 • Hodnocení domácích úkolů a jiných prací musí být doprovázeno rozborem chyb studenta.
 • Výsledky hodnocení prací jsou studentům sděleny nejpozději do 7 dnů od odevzdání. Není-li tak učiněno, je student povinen danou věc oznámit ředitelství školy.
 • Získávání dílčích klasifikačních podkladů v jednotlivých předmětech musí být rovnoměrně rozloženo do celého klasifikačního období. Není-li tak učiněno, jsou studenti povinni oznámit tuto věc ředitelství školy.
 • Studenty nelze hodnotit známkami za účast na hodině a aktivitu v ní, tyto skutečnosti jsou odměňovány bodovým hodnocením.  
III. PODMÍNKY PRO POSTUP DO VYŠŠÍHO CELKOVÉHO ROČNÍKU
 • Aby mohl student postoupit do vyššího celkového ročníku, musí splnit podmínky pro postup v některém z povinně volitelných předmětů, které svým ročníkem odpovídají osobnímu ročníku studenta.
 • Povinně volitelné předměty jsou: bylinkářství, kouzelné formule, lektvary, obrana proti černé magii, péče o kouzelné tvory, přeměňování.
IV. PODMÍNKY PRO POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU PŘEDMĚTU
 • Pro postup do vyššího ročníku předmětu se požaduje: odevzdání min. 4 domácích úkolů a závěrečné zkoušky a výsledné hodnocení odpovídající nejhůře známce Přijatelný.
 • Nesplňuje-li student všechny podmínky pro postup, nemůže být na vysvědčení ohodnocen kladnou známkou, a to ani v případě, že by tomu odpovídal jeho prospěch. Výjimky v konkrétních případech uděluje ředitel školy.
V. ZÁPIS DO VÝUKY A ÚČAST NA HODINÁCH
 • Zápis do výuky je otevřen vždy několik dní po zahájení školního roku. Studenti jsou povinni zapsat se minimálně do jedné třídy z nabídky povinně volitelných předmětů, která svým ročníkem odpovídá aktuálnímu celkovému ročníku studenta a na jejíž studování má právo. Ostatní třídy může studovat i v ročníku nižším za předpokladu, že je ve vyšších ročnících úspěšně nevystudoval.
 • Za plnou účast na hodině student obdrží 10 bodů. Nepřijde-li včas, je mu uznána částečná účast s 5 body. Kromě toho může získat za aktivitu v hodině až 50 bodů navíc.
VI. POVINNOSTI STUDENTŮ
 • Pokud se vyučující nedostaví do 10 minut od začátku vyučovací hodiny, jsou přítomní studenti povinni oznámit tuto skutečnost neprodleně v ředitelně školy. Nebude-li tak ze strany studentstva učiněno, budou všichni potrestáni spravedlivým trestem a neomluvenou absencí. 
 • Studenti jsou povinni řádně se vzdělávat, plnit pokyny pracovníků školy, vykat všem zaměstnancům a slušně a srozumitelně je zdravit, neprodleně hlásit pracovníkům všechny skutečnosti schopné ohrozit zdraví a život obyvatel hradu, šetrně zacházet se školním majetkem a dbát na čistotu a pořádek.
 • Zakazuje se: napovídat při zkoušení, opisovat, poskytovat práci k opisu, vzdálit se při vyučování bez souhlasu vyučujícího z určeného místa, vlastnit a požívat nebo jakkoliv zprostředkovávat požití či vlastnění návykových látek, nosit na vyučování věci s výukou nesouvisející, vynášet knihy zapůjčené ve školní knihovně mimo budovy hradu, navštěvovat pokoje opačného pohlaví a vstupovat do cizích kolejí, létat na koštěti mimo dozor profesora bez absolvování alespoň 1. ročníku létání a létat na koštěti mimo hřiště k tomu určené, přechovávat předměty nebezpečné pro život, dovézt si do školy v prvním ročníku vlastní koště. Nerespektování výše uvedeného je důvodem k okamžitému trestu
 • Neklidností, uspěchaností, zbrklostí či jinou nezpůsobností se vyznačující pohyb studentů po areálu hradu je přísně zapovězen a je záminkou k okamžitému potrestání. I mimo hradní budovy jsou studenti povinni dodržovat vše, co je potřebné k zajištění bezpečnosti všech obyvatel hradu.
 • Od 23:00 je studentům zakázáno opouštět budovy hradu. Od 24:00 do 5:00 nesmí studenti vycházet ze svých společenských místností.
 • Bez patřičného pedagogického dozoru je studentům přísně zapovězeno sesílat jakákoliv útočná a obranná kouzla, jedinou tolerovatelnou výjimkou je cvičebna kouzel určená k praktické přípravě na vyučování. 
 • Kouzlení v prostorách Velké síně a na chodbách je přísně zakázáno.
 • Skotačení na hradním schodišti, házení čehokoliv či skákání z hradních věží nebo svévolné poletování na koštěti v prostorách hradu je považováno za obzvláště zavrženíhodné jednání a s jako takovým s ním bude naloženo.
 • Školní uniforma se skládá z bílé košile,  z kravaty v barvě koleje, z šedého svetru s kolejním erbem (při vyšších teplotách možno odložit), z pánských dlouhých černých kalhot nebo z dámské černé sukně sahající nejméně po kotníky, černých společenských bot a černého hábitu s lemem v barvě koleje. Jako uniforma jsou brané i komplety. Studenti nesmí opustit kolejní místnost bez oblečené školní uniformy, a to ani při cestě směřující k výkonu činností vyžadujících jiné odění. Jakákoliv necudná či jiná nepatřičná deformace školního stejnokroje může být důvodem k okamžitému utopení v Černém jezeře.
VII. BODOVÁNÍ
 • Jednotlivé koleje během celého školního roku soupeří o zisk školního poháru, který je při slavnostním ukončení školního roku na Závěrečné slavnosti přidělen koleji s nejvyšším bodovým ziskem.
 • Tabulka bodování:
Činnost podléhající bodové sankci Počet stržených bodů
Běhání v budovách školy*
-5
Drzost k prefektům a primusům
-5
Drzost k zaměstnancům
-10 až -20 dle závažnosti
Napadení profesora
-50
Napadení spolužáka
-10 až -20 dle závažnosti
Napovídání při zkoušení
-5
Nedovolené létání na koštěti
-20
Nedovolené plavání v jezeře
-20
Kouzlení na zakázaných místech*
-10
Nedoovolené vynášení školních knih*
-5
Nedovolený vstup do zapovězeného lesa
-40
Nepředložení studijního indexu
-25
Nedovolený vstup do zakázaných míst*
-15
Nenošení školní uniformy*
-10
Nerespektování večerky*
-20*, mimo hrad -40
Ohrožování života ostatních
až -50
Plagiát domácích úkolů a soutěží
-30
Pořvávání*
-5
Poškozování majetku školy
až -40
Užívání kouzel černé magie
dle rozhodnutí ředitelství
Užívání návykových látek*
-30
Užívání věcí ve výuce s ní nesouvisejících
-5
Vstupování do cizích kolejí
-50
Vulgární vyjadřování*
-10, opakovaně -20
Vykřikování
-5
* Udělování povoleno i členům studentské rady.
 
VIII. POCHVALY
Stupeň Název pochvaly Popis pochvaly
1. Pochvala ředitele školy Uděluje ředitel školy dle svého vlastního uvážení, společně s pochvalou uděleno 200 bodů koleji.
2. Pochvala kolejního ředitele Uděluje ředitel koleje za přínos pro celou kolej či školu v obzvláště odůvodněných případech (max. 4 studenti za školní rok). Společně s pochvalou uděleno 100 bodů koleji.
3. Pochvala Uděluje profesor za mimořádně dobré studijní výsledky spojené se stoprocentní nebo téměř stoprocentní účastí na všech vyučovacích hodinách. Každý profesor smí udělit pouze tolik pochval, kolik odpovídá max. 1/5 všech jím vyučovaných studentů. Společně s pochvalou uděleno i 50 bodů koleji.
 
IX. OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ
Stupeň Název pochvaly Popis pochvaly
1. Napomenutí profesora Uděluje vyučující profesor za závažné porušení školního řádu nebo opakované prohřešky proti disciplíně. Odečteno 50 bodů.
2. Důtka profesora Uděluje vyučující profesor za prohřešky proti disciplíně navzdory již udělenému napomenutí, příp. za zvláště závažné porušeni školního řádu.  Odečteno 100 bodů.
3. Důtka kolejního ředitele Uděluje ředitel koleje (i na návrh profesora) za trvající prohřešky proti školnímu řádu, porušování disciplíny a kázně, za hrubé a zavrženíhodné jednání. Udělen písemný trest - při nesplnění vyloučení ze studia.
4. Důtka ředitele školy Uděluje ředitel školy za jednání a chování blížící se k vyloučení ze studia v Bradavicích. Udělen písemný trest - při nesplnění vyloučení ze studia.
- Vyloučení ze studia -
Archiv zpráv
×